اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تعذیه گرکان

تعذیه گرکان

تعذیه گرکان

نظر دهيد