اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

آب انبار

آب انبار

یکی از آب انبار های گرکان به دلیل ایجاد خیابان در دهستان گرکان مورد تخریب قرار گرفته است

نظر دهيد