اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

نمای بیرونی منزل استاد عبدالعظیم قریب

نمای بیرونی منزل استاد عبدالعظیم قریب

نظر دهيد