اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

استاد عبدالعظیم قریب گرکانی

استاد عبدالعظیم قریب گرکانی

نظر دهيد